Nat穿透

/ 网络技术 / 0 条评论 / 383浏览
ngrok官网服务 https://dashboard.ngrok.com/auth 4GvvoF46jbiyxRyHqWeCz_5vrpYMh4uD5RNYv9ss6Eh https://blog.csdn.net/yjc_1111/article/details/79353718 自建ngrok服务 1.golang wget https://dl.google.com/go/go1.11.4.linux-amd64.tar.gz 解压配置环境变量即可(bin) go version 2.git源码 3.自建证书 4.替换证书 cp base.pem assets/client/tls/ngrokroot.crt 5.编译客户端 服务端 make release-server release-client GOOS=windows GOARCH=amd64 make release-client //windows客户端 6.启动服务端 nohup ./bin/ngrokd -tlsKey=server.key -tlsCrt=server.crt -domain="jasonsky.com.cn" -httpAddr=":9000" -httpsAddr=":443" & //和ngrok.exe同级目录 客户端设置 ngrok.cfg server_addr: "weixin.yangjiace.xyz:4443" trust_host_root_certs: false bat启动文件 @echo on cd %cd% ngrok -config=ngrok.cfg -log=ngrok.log -subdomain=abc 8080 //abc二级域名名称 8080本地网站端口 注意:二级域名的解析需要在dns上加解析过程 ![请输入图片描述][3] ![请输入图片描述][1] ![请输入图片描述][2] [1]: http://blog.jasonsky.com.cn/upload/2018/12/s33860edoagq4oo2gedutaa0g3.png [2]: http://blog.jasonsky.com.cn/upload/2018/12/3n3kuslu84i1ook2b7cs5t22a4.png [3]: http://blog.jasonsky.com.cn/upload/2018/12/16n193o8gmg74qdb0b5jocvrrj.png